Change

Các danh hiệu

 1. 2

  Bài viết được Like đầu tiên

  Bạn được tặng điểm vì bài viết của bạn đã có người thích!

 2. 10

  Bài viết đầu tiên

  Bạn được tặng điểm vì đã có bài viết đầu tiên của mình

 3. 50

  Thưởng 25 like

  Chúc mừng, bạn đã có 25 like đầu tiên

 4. 60

  30 bài đầu tiên

  Thưởng cho 30 bài đầu tiên của bạn

 5. 100

  50 bài đầu tiên

  Chúc mừng, bạn đã đạt mốc 50 bài. Bạn sắp thành thần chém gió của forum

 6. 200

  Thần chém gió

  Chúc mừng, bạn đã đạt mốc 100 bài. Bạn sắp thành thần chém gió của forum

 7. 200

  Like khủng khiếp

  Chúc mừng, các bài của bạn đã có tới 100 lượt like rồi!

 8. 200

  Siêu nhân

  Bạn là siêu nhân khi được 150 lượt like rồi

 9. 600

  300 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 300 bài

 10. 800

  400 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 400 bài

 11. 1000

  500 bài đầu tiên

  Chúc mừng bạn đã được 500 bài. Bạn sắp thành thần

 12. 88888

  Cụ tổ nghề chém gió

  Bạn là ông tổ nghề chém gió với 5000 bài viết trên diễn đàn!

 13. 99999

  Siêu SPAM

  ÔI! Bạn đã đạt được tới 1000 bài rồi!

 14. 200000

  Nói câu nào like câu đấy

  Content you have posted has attracted 200 likes.

 15. 999999

  Siêu like

  Bạn đã đạt mốc 500 lượt Like!!

 16. 999999

  Chúa tể spam

  Bạn là chúa tể spam, bạn đã có tới 2000 bài viết